Founders And Trustees

Founders And Trustees

Sh. A.N. Gupta Chairman

Late Sh. J.R. Gupta

Sh. R.C. Jain Vice Chairman

Late Sh. J.P. Jain

Sh. Lalit Jaiswal Secretary

Late Sh. G.S. Jaiswal

Sh. Rakesh Kr. Goel Treasurer

Late Sh. J.P. Goel

Sh. Gaurav Garg Joint Secretary

Sh. Atul Garg

Sh. S.S. Jain Member

Late Sh. T.S. Jain

Sh. Atul Garg Member

Late Sh. D.C. Garg

Sh. M.P. Jain Member

Late Sh. M.S. Jain

Sh. Neiraj Chaudhary Member

Sh. H.K. Chaudhary

Sh. Raghvendra Garg Member

Late Sh. M.L. Garg

Ms. Usha Mittal Member

W/o Late Sh. M.L. Mittal

Sh. Sudhir Chaudhary Member

Late Sh. Kunj Bihari Lal

Sh. Vaibhav Garg Member

Sh. Raghvendra Garg

Sh. Dhiraj Jain Member

Sh. S.S. Jain

Mrs. Abha Kapoor Member

W/o Late Sh. Virendra Kapoor