Management Committee of Shail Garg Shiksha Sansthan

1. Smt. Usha Agarwal W/o Sh. Vishnu Saran Chairman
2. Sh. Puneet Agarwal S/o Sh. Krishna Gopal Agarwal Vice-Chairman
3. Sh. Vishnu Saran S/o Late Sh. Chander Sen Agarwal Secretary
4. Smt. Gaurav Agarwal S/o Sh. Vishnu Saran Joint Secretary
5. Smt. Akanksha Agarwal W/o Sh. Puneet Agarwal Treasurar
6. Smt. Barkha Agarwal W/o Sh. Gaurav Agarwal Member
7. Smt. Shivangi Agarwal D/o Sh. Puneet Agarwal Member