Management Committee

Management Committee of Shail Garg Shiksha Sansthan

Smt. Usha Agarwal

W/o Sh. Vishnu Saran / Chairman

Sh. Puneet Agarwal

S/o Sh. Krishna Gopal Agarwal / Vice-Chairman

Sh. Vishnu Saran

S/o Late Sh. Chander Sen Agarwal / Secretary

Sh. Gaurav Agarwal

S/o Sh. Vishnu Saran / Joint Secretary

Smt. Akanksha Agarwal

W/o Sh. Puneet Agarwal / Treasurar

Smt. Barkha Agarwal

W/o Sh. Gaurav Agarwal / Member

Ms. Shivangi Agarwal

D/o Sh. Puneet Agarwal / Member